Privacy Policy

We begrijpen dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk is en stellen daarom alles in werking om deze te garanderen. Elke verwerking van persoonsgegevens, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator... zal altijd in overeenstemming gebeuren met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de land-specifieke databeschermingswetgeving die van toepassing is op Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA).

Voor natuurlijke personen zal het transparant zijn dat hen betreffende persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, geraadpleegd of anderszins verwerkt en in hoeverre de persoonsgegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt. Overeenkomstig het transparantiebeginsel zullen informatie en communicatie in verband met de verwerking van die persoonsgegevens eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn, en moet duidelijke en eenvoudige taal worden gebruikt. Dat beginsel betreft met name het informeren van de betrokkenen over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en de doeleinden van de verwerking, alsook verdere informatie om te zorgen voor behoorlijke en transparante verwerking met betrekking tot de natuurlijke personen in kwestie en hun recht om bevestiging en mededeling te krijgen van hun persoonsgegevens die worden verwerkt. Natuurlijke personen zullen bewust gemaakt worden van de risico's, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens, alsook van de wijze waarop zij hun rechten met betrekking tot deze verwerking kunnen uitoefenen. Meer bepaald dienen de specifieke doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, expliciet en gerechtvaardigd te zijn en te zijn vastgesteld wanneer de persoonsgegevens worden verzameld. De persoonsgegevens dienen toereikend en ter zake dienend te zijn en beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit vereist met name dat ervoor wordt gezorgd dat de opslagperiode van de persoonsgegevens tot een strikt minimum wordt beperkt. Persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt indien het doel van de verwerking niet redelijkerwijs op een andere wijze kan worden verwezenlijkt. Om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is, stelt de verwerkingsverantwoordelijke termijnen vast voor het wissen van gegevens of voor een periodieke toetsing ervan. Alle redelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat onjuiste persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist. Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een manier die een passende beveiliging en vertrouwelijkheid van die gegevens waarborgt, ook ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot of het ongeoorloofde gebruik van persoonsgegevens en de apparatuur die voor de verwerking wordt gebruikt.

Er zullen regelingen voorhanden zijn om de betrokkene in staat te stellen zijn rechten uit hoofde van de AVG gemakkelijker uit te oefenen, zoals mechanismen om te verzoeken om met name inzage in en rectificatie of wissing van persoonsgegevens en, indien van toepassing, deze gratis te verkrijgen, alsmede om het recht van bezwaar uit te oefenen. De verwerkingsverantwoordelijke zal ook middelen verstrekken om verzoeken elektronisch in te dienen, vooral wanneer persoonsgegevens langs elektronische weg worden verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke zal onverwijld en ten laatste binnen een maand op een verzoek van de betrokkene te reageren.

Definities

De privacyverklaring van Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA) is gebaseerd op de voorwaarden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze laatste is van toepassing voor alle bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Unie, voor alle bedrijven die goederen of diensten aanbieden aan Europese betrokkenen, en voor alle bedrijven die het gedrag observeren van betrokkenen die zich binnen de grenzen van de Unie bevinden.

Hierna volgt een korte uitleg van de terminologie die in deze verklaring wordt gebruikt:

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt begrepen, alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Betrokkene

De betrokkene verwijst naar een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking

Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Beperken van de verwerking

Beperken van de verwerking bestaat in het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

Verwerkingsverantwoordelijke

Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

Verwerker

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Ontvanger

Een ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

Derde

Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot deze verklaring evenals met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA)

Nijverheidsstraat 72 unit 15
2160 Wommelgem
België

Tel.: +32-3-225-04-04

Email: info@oronails.be
Website: www.oronails.be

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA) kan gecontacteerd worden op:

Email: privacy@oronails.be

Elke betrokkene kan ten allen tijde vragen, verzoeken of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming aan onze functionaris voor gegevensbescherming richten.

Verwerkingsdoeleinden

Cookies

De websites van Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA) maken gebruik van browsercookies.

Dit zijn kleine stukjes data die vanaf een website worden verzonden en door de webbrowser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer van de gebruiker terwijl de gebruiker aan het browsen is. Cookies zijn ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om toestandinformatie te onthouden (zoals artikelen die aan een winkelwagentje in een online winkel zijn toegevoegd) of om de browse-activiteit van de gebruiker vast te leggen (inclusief klikken op bepaalde knoppen, inloggen of vastleggen welke pagina's werden bezocht in het verleden). Ze kunnen ook worden gebruikt om willekeurige stukjes informatie te onthouden die de gebruiker eerder heeft ingevoerd in formuliervelden zoals namen, adressen, wachtwoorden en creditcardnummers.

Andere soorten cookies voeren essentiële functies uit in het moderne web. Authenticatie-cookies zijn de meest gebruikelijke methode voor webservers om te weten of de gebruiker is aangemeld of niet, en met welk account deze is aangemeld. Zonder een dergelijk mechanisme zou de site niet weten of een pagina met gevoelige informatie moet worden verzonden of de gebruiker zich moet authentificeren door zich aan te melden.

Webserver logs

De websites van Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA) verzamelen een reeks algemene gegevens over de bezoekende partij. Deze gegevens worden opgeslagen in webserverlogbestanden en kunnen het volgende bevatten:

 • het internetprotocoladres (IP-adres) van de bezoeker
 • een tijdstempel
 • de resourcen (pagina's en dergelijke) die geladen worden
 • de website van dewelke onze website bereikt werd (de verwijzer)
 • het browsertype en de browserversie van de bezoeker
 • het type besturingssysteem van de bezoeker
 • andere soortgelijke informatie

Deze verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor zover die strikt noodzakelijk en evenredig is met het oog op netwerk- en informatiebeveiliging, d.w.z. dat een netwerk of informatiesysteem op een bepaald vertrouwelijkheidsniveau bestand is tegen incidentele gebeurtenissen of onrechtmatige of kwaadaardige acties die de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van opgeslagen of doorgegeven persoonsgegevens in het gedrang brengen, en de beveiliging van de daarmee verband houdende diensten die door deze netwerken en systemen worden geboden of via deze toegankelijk zijn.

Contactformulier op de website

De website van Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA) bevat een contactformulier, waarmee de betrokkene rechtstreeks in contact kan treden met één van onze medewerkers. Gegevens die met dit formulier worden verzonden, worden op dezelfde manier behandeld als degene die naar één van onze e-mailadressen zijn verzonden. Gegevens worden opgeslagen zolang dit nuttig is in de context waarvoor ze werden verstrekt. Zonder uw toestemming wordt er nooit informatie doorgegeven aan een derde partij.

Google Analytics

De verwerker heeft deze website voorzien van een Google Analytics plugin. Wanneer u onze website bezoekt, verzendt uw webbrowser automatisch bepaalde gegevens naar Google. Die gegevens bevatten onder meer het webadres van de pagina die u bezoekt en uw IP-adres. Google kan ook cookies in uw browser plaatsen of bestaande cookies in uw browser lezen.

We gebruiken de data gegenereerd door Google Analytics om het bezoekersverkeer naar onze site te meten, en om de effectiviteit van de inhoud van onze website te beoordelen en te verbeteren.

Bij weigeren van cookies wordt deze plugin niet geladen.

Facebook

De verwerker heeft deze website voorzien van een Facebook Pixel plugin. Wanneer u onze website bezoekt, verzendt uw webbrowser automatisch bepaalde gegevens naar Facebook. Die gegevens bevatten onder meer het webadres van de pagina die u bezoekt en uw IP-adres. Facebook kan ook cookies in uw browser plaatsen of bestaande cookies in uw browser lezen.

We gebruiken de data gegenereerd door Facebook om het bezoekersverkeer naar onze site te meten, en om de effectiviteit van de inhoud van onze website te beoordelen en te verbeteren.

Bij weigeren van cookies wordt deze plugin niet geladen.

Hotjar

De verwerker heeft deze website voorzien van een Hotjar plugin. Wanneer u onze website bezoekt, verzendt uw webbrowser automatisch bepaalde gegevens naar Hotjar. Die gegevens bevatten onder meer het webadres van de pagina die u bezoekt en uw IP-adres. Hotjar kan ook cookies in uw browser plaatsen of bestaande cookies in uw browser lezen.

We gebruiken de data gegenereerd door Hotjar om het bezoekersverkeer naar onze site te meten, en om de effectiviteit van de inhoud van onze website te beoordelen en te verbeteren.

Bij weigeren van cookies wordt deze plugin niet geladen.

Rechten van de betrokkene

Recht van inzage

Elke betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG inzake de doorgifte.

De betrokkene mag zijn recht van inzage uitoefenen door contact op te nemen met een medewerker van Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA).

Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

De betrokkene mag zijn recht op rectificatie uitoefenen door contact op te nemen met een medewerker van Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA).

Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)

Elke betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de AVG.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig vorige paragraaf verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

De betrokkene mag zijn recht op gegevenswissing uitoefenen door contact op te nemen met een medewerker van Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA).

Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking op grond van artikel 18, lid 1 van de AVG is beperkt, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

De betrokkene mag zijn recht op beperking van de verwerking uitoefenen door contact op te nemen met een medewerker van Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA).

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

 • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) van de AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b); en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van artikel 20, lid 1 van de AVG heeft de betrokkene het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

De betrokkene mag zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen door contact op te nemen met een medewerker van Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA).

Recht van bezwaar

Elke betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG, van artikel 6, lid 1 van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Het in artikel 21, leden 1 en 2 van de AVG bedoelde recht wordt uiterlijk op het moment van het eerste contact met de betrokkene uitdrukkelijk onder de aandacht van de betrokkene gebracht en duidelijk en gescheiden van enige andere informatie weergegeven.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

Wanneer persoonsgegevens overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AVG, met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt, heeft de betrokkene het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

De betrokkene mag zijn recht op bezwaar uitoefenen door contact op te nemen met een medewerker van Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA).

Recht van bezwaar tegen verwerking voor direct marketing

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing heeft de betrokkene, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op direct marketing.

De betrokkene mag zijn recht op bezwaar tegen verwerking voor direct marketing uitoefenen door contact op te nemen met een medewerker van Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA).

Recht om toestemming te herroepen

Elke betrokkene heeft het recht om op elk moment zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Een betrokkene kan zijn of haar recht om toestemming te herroepen uitoefenen door contact op te nemen met een medewerker van Oro Nails Belgium (ROYAL NAILS BVBA).

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Elke betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Artikel 22, lid 1 van de AVG geldt niet indien het besluit:

 • noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke;
 • is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene; of
 • berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

In de in artikel 22, lid 2, punten a) en c) van de AVG, bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

De betrokkene mag zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming uitoefenen door contact op te nemen met een medewerker van Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA).

Recht om klacht in te dienen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevensinbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 AVG.

De betrokkene mag zijn recht om klacht in te dienen uitoefenen door contact op te nemen de competente toezichthoudende autoriteit (voor België kan deze bereikt worden onder www.privacycommision.be).

Rechtsgrond voor de verwerking

Voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de betrokkene vereist of een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet, hetzij in de AVG, hetzij in andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen als bedoeld in de AVG, of ook dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust of om een overeenkomst uit te voeren waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen.

De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (bijvoorbeeld bij marketing-campagnes);
 • overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (bijvoorbeeld bij het bestellen van goederen of diensten of bij vragen over beide);
 • wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust (bijvoorbeeld belastingverplichtingen);
 • vitaal belang: de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen (bijvoorbeeld in het zeldzame geval dat een bezoeker van onze winkel gewond raakt, wordt zijn of haar informatie doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere noodzakelijke partij);
 • algemeen belang: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Opslagperiode voor persoonlijke data

Belgium Oro Nails (ROYAL NAILS BVBA) bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor een langere periode als dit op grond van toepasselijke wetgeving vereist is. Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of de wettelijke bewaartermijn afloopt, worden persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist.

Verplichte verstrekking van persoonsgegevens

In sommige gevallen is het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke vereiste (bijvoorbeeld belastingregulering), in andere gevallen kan het een contractuele verplichting zijn (bijvoorbeeld naam en adres bij het plaatsen van een bestelling). Aangezien dergelijke gegevens nodig zijn om goederen of diensten bij ons te bestellen, is het niet mogelijk om een bestelling te plaatsen zonder deze te verstrekken.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

We gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming noch profilering.

Bronnen

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst) (eur-lex.europa.eu)
 • Wikipedia